Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking

  • 1128 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word which is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: D 

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /ɜː/


Câu 2:

Choose the word which is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án D, B, A phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /uː/


Câu 3:

Choose the word which is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, C, A phát âm là /z/. Đáp án B phát âm là /ʃ/


Câu 4:

Choose the word which is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, C, B phát âm là /k/. Đáp án A phát âm là /tʃ/


Câu 5:

Choose the word which is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A là âm câm. Đáp án D phát âm là /h/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đào Thị Ngọc Phương

Bình luận


Bình luận