Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới Unit 3: Phonetics and Speaking có đáp án

  • 1697 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ei/


Câu 2:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /ə/


Câu 3:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɒ/. Đáp án D phát âm là /ə/


Câu 4:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /i/. Đáp án A phát âm là /ai/


Câu 5:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /juː/. Đáp án D phát âm là /ʌ/


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Tuấn Quang
21:07 - 21/10/2021

vài câu ko có gạch chân cô ạ