Tiếng Anh 8 Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1539 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

– “_____________?” – “I’m six years old.”

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Câu trả lời trả lời về tuổi nên câu hỏi để hỏi về tuổi là “How old are you?”

Dịch: “Bạn bao nhiêu tuổi?” “Mình năm nay 6 tuổi.”


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Would you like __________ a cartoon with us tonight?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Giải thích: cấu trúc would you like to V? Dùng để mời ai đó làm gì.

Dịch: Cậu có muốn đi xem hoạt hình với chúng tôi tối nay không?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

What is your favorite ___________ activity?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: leisure activity: hoạt động giải trí

Dịch: Hoạt động giải trí ưa thích của bạn là gì?


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

How old __________ she?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Giải thích: Chủ ngữ “she” đi với động từ “to be” tương ứng là “is”

Dịch: Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Let ________ stay at home and watch TV.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: let us = let’s + V: rủ nhau cùng làm gì.

Dịch: Chúng ta cùng ở nhà xem TV đi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận