Tiếng Anh 8 Unit 2 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1025 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I’m going to see the movie Dream City at 6.45 this evening. Would you like ___________?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc would you like to V?: bạn có muốn..?

Dịch: Tớ sẽ đi xem phim “Thành phố mơ ước vào 6:45 tối nay. Cậu muốn đi cùng không?


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He wants to become a __________ motorist in the future.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: racing motorist: người lái ô tô đua

Dịch: Anh ấy muốn trở thành người lái ô tô đua trong tương lai.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

They are going ____________ Halong Bay in this summer vacation.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu ở thời tương lai gần: be going to V

Dịch: Họ sẽ thăm Vịnh Hạ Long kì nghỉ hè này.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

There are ____________ apples in the bowl.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Apples ở dạng số nhiều nên đi với số từ some.

Dịch: Có vài quả táo trong bát.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I think that you had better ________ the doctor earlier so that you can make an arrangement

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc had better + V: tốt nhất là nên làm gì

Dịch: Tôi nghĩ bạn nên gọi bác sĩ sớm để xếp lịch.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận