Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 3 Writing có đáp án

  • 932 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

We/ having/ big party/ tomorrow.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: câu sử dụng thời hiện tại tiếp diễn diễn tả tương lai

Dịch: Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc lớn vào ngày mai.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

She/ ought/ wash/ dish, take out/ garbage/ sweep/ floor/ after meal.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc ought to V: phải làm gì

Dịch: Cô ấy phải rửa bát, đổ rác, quét sàn sau bữa ăn.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

You/ ‘ll/ have/ cook/ dinner/ yourself.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc have to V: phải làm gì

Yourself: chính bạn

Dịch: Bạn sẽ phải tự nấu bữa tối


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The steamer/ under/ sink, between/ the saucepan/ the frying pan.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc between…and…: giữa…và…

Dịch: Cái nồi hơi ở dưới chậu rửa, giữa cái chảo và cái xoong.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Let’s/ hang/ clock/ the wall/ left/ the picture.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ “on the wall”: trên tường, “to the left of”’: về bên trái của

Dịch: Nào hãy treo đồng hồ lên tường, bên trái bức tranh nhé.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận