Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 4 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1180 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

When we were on holiday, we used ________ to the beach every day.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc used to V: thường làm gì trong quá khứ

Dịch: Khi chúng tôi đi nghỉ mát, chúng tôi thường ra ngoài biển mỗi ngày.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Gold _______in California in the 19th century.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: câu bị động thời quá khứ

Dịch: Vàng được tìm ra ở California vào thế kỉ 19.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

In the USA students ________ school uniform.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: câu thiếu động từ chính nên ta cần điền động từ vào chỗ trống.

Dịch: Ở Mỹ, học sinh không mặc đồng phục.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Alice wasn’t ___________ to be in my class.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc be + adj + enough + to V: đủ…để làm gì

Dịch: Alice không đủ tuổi vào lớp tôi.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Ba often _______ stamp. Maybe he is a stamp collector.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ collect stamp; sưu tập tem.

Dịch: Ba thường sưu tập tem. Có thể anh ấy là người sưu tập tem.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận