Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 913 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

It’s necessary __________ your listening and writing skills.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc it’s + adj + to V: thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Thật cần thiết khi cải thiện kĩ năng nghe và viết của bạn.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 – “ Would you mind lending me you bike?” – “ ____________”

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: đáp lại câu would you mind Ving (bạn có phiền ...) là “not at all” (không hề phiền).

Dịch: – “Cậu có phiền cho tôi mượn xe đạp được không?” – “Ừ, không phiền”


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I usually watch TV ________ the evening.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ in the evening: vào buổi tối

Dịch: Tôi thường xem tivi vào buổi tối.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Linda lives ________ 19 Nguyen Thai Hoc street.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: At+ số nhà+ tên phố

Dịch: Linda sống ở số nhà 19 phố Nguyễn Thái Học.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The leader said that ___________ to award the prize to me.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: câu gián tiếp nên động từ vế sau lùi thời, chủ ngữ là người nên dùng Ved.

Dịch: Người lãnh đạo nói rằng anh ấy rất vinh dự được trao giải thưởng cho tôi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận