Trắc nghiệm: Tiểu sử tóm tắt có đáp án

  • 1385 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thế nào là tiểu sử tóm tắt? 

Xem đáp án

ð Đáp án A


Câu 2:

Mục đích của việc viết tiểu sử tóm tắt là gì? 

Xem đáp án

ð Đáp án B


Câu 3:

Văn bản tiểu sử tóm tắt được viết theo phương thức nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 4:

Ý nào không cần nêu trong văn bản tiểu sử tóm tắt với mục đích để tìm hiểu, nghiên cứu hoặc giới thiệu cho người khác biết? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 5:

Dòng nào không phải là công việc chuẩn bị cho việc viết tiểu sử tóm tắt? 

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận