Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Ai ơi mồng chín tháng tư có đáp án

  • 101 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuộc thể loại?

Xem đáp án

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản thuộc thể loại văn bản thông tin

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là sáng tác của ai?

Xem đáp án

Ai ơi mồng 9 tháng 4 là văn bản của Anh Thư

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 có bố cục mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản có bố cục 3 phần.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Ai ơi mồng 9 tháng 4 được trích từ báo nào?

Xem đáp án

- Văn bản được trích từ báo Hà Nội mới

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4 là?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận