Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn có đáp án

  • 1022 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi viết t=5+6 thì t thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì t=5+6=11 là một số nguyên.


Câu 2:

Khi viết s=’ha noi’ thì biến s thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

S=’ha noi’ là kiểu kí tự


Câu 3:

Khi viết y=2.5 thì biến y thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

y=2.5 là số thực.


Câu 4:

Kiểu logic với giá trị đúng viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo quy định kiểu logic phải viết hoa chữ cái đầu, kiểu logic với giá trị đúng viết là True.


Câu 5:

Biến s được dùng để chứa các kí tự trong phạm vi từ ‘a’ đến ‘z’ thì biến s thuộc kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì s chứa các kí tự của bảng chữ cái nên s thuộc kiểu kí tự.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận