Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 5. Khai báo biến có đáp án

  • 1093 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để khai báo biến x kiểu thực ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các đáp án A, C, D thì x là các số nguyên


Câu 2:

Để khai báo biến z kiểu logic ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kiểu logic phải viết hoa chữ cái đầu, theo quy tắc =


Câu 3:

Cho đoạn chương trình sau:

a=10

print(a)

Biến a thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì a=10 là 1 số nguyên


Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

b=3.5

print(b)

Biến b thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì b=3.5 là số thực


Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

kt=False

print(kt)

Biến kt thuộc dữ liệu kiểu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì kt=False nên kt thuộc dữ liệu kiểu lôgic (bool).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận