Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản có đáp án

  • 935 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong Python, để nhập vào số nguyên n từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đáp án B thiếu kiểu dữ liệu, đáp án C thiếu kiểu dữ liệu và hàm input(), đáp án D không có biến cần nhập.


Câu 2:

Trong Python, để nhập vào số thực n từ bàn phím, ta dùng lệnh sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lệnh nhập số thực n từ bàn phím như sau: n= float(input(ˈchuỗi thông báo: ˈ))


Câu 3:

Để nhập vào ba số nguyên a, b, c từ bàn phím ngăn cách nhau bởi 1 dấu cách, ta có thể dùng lệnh sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đáp án C, D là kiểu số thực, đáp án A thiếu hàm split().


Câu 4:

Để đưa dữ liệu ra màn hình, Python cung cấp hàm chuẩn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Python sử dụng hàm print() để hiển thị dữ liệu ra màn hình.


Câu 5:

Để giữ cho con trỏ không chuyển xuống đầu dòng tiếp theo ta có thể dùng lệnh sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì đáp án B, C không phải hàm đưa dữ liệu ra màn hình trong Python, đáp án A là đưa dữ liệu ra màn hình nhưng con trỏ sẽ xuống dòng tiếp theo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận