Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh có đáp án

  • 1304 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng thiếu trong ngôn ngữ lập trình Python là:

if <điều kiện>:

    <khối lệnh>

đáp án B, C không đúng cấu trúc của Python, đáp án D <câu lệnh> không lùi vào sau if.


Câu 2:

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Python là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc của rẽ nhánh dạng đủ trong ngôn ngữ lập trình Python là:

if <điều kiện>:

    <Câu lệnh 1>

else:

    <Câu lệnh 2>


Câu 3:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh được thực hiện khi:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu câu lệnh được thực hiện khi điều kiện đúng.


Câu 4:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi điều kiện đúng.


Câu 5:

Trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì trong cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ câu lệnh được thực hiện khi điều kiện sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận