Trắc nghiệm Tin 11 Python Bài 6. Phép toán, biểu thức, lệnh gán có đáp án

  • 1035 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu thức [(x+y)*z]-(x2-y2) chuyển sang Python là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chuyển theo quy tắc: Chỉ dùng các cặp ngoặc đơn để xác định trình tự thực hiện phép toán trong trường hợp cần thiết, viết lần lượt từ trái qua phải, không được bỏ qua dấu nhân (*) trong tích.


Câu 2:

Trong phép toán số học với số nguyên, phép toán lấy phần dư trong Python là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì đáp án C là chia lấy phần nguyên, đáp án B và D là chia lấy phần dư và phần nguyên trong pascal, không tồn tại trong Python mà thay bằng % và //.


Câu 3:

Trong phép toán số học với số nguyên phép toán lấy phần nguyên trong Python là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Toán tử // có ý nghĩa trong Python là lấy phần nguyên của phép chia.

Lưu ý: Trong Python không có phép toán mod và div.


Câu 4:

Trong phép toán quan hệ phép so sánh bằng trong Python được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì đáp án B là phép gán, đáp án C là phép so sánh nhỏ hơn hoặc bằng, Đáp án đúng là: đúng là: đúng là: đúng là: D là phép so sánh lớn hơn hoặc bằng.


Câu 5:

Trong phép toán quan hệ phép so sánh lớn hơn hoặc bằng trong Python được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì đáp án B là phép gán, đáp án C là phép so sánh nhỏ hơn hoặc bằng, đáp án A là phép so sánh bằng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận