Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 11 (có đáp án): Kiểu mảng

  • 5354 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp? 

Xem đáp án

Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số. Để mô tả ta cần xác định kiểu của các phần tử và cách đánh số các phần tử của nó.

Đáp án: C


Câu 2:

Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần: 

Xem đáp án

Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL ( kiểu chỉ số), người lập trình cần khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng. Kiểu chỉ số thường là một đoạn số nguyên liên tục có dạng n1..n2 với n1, n2 là các hằng hoặc biểu thức nguyên xác định chỉ số đầu và cuối (n1 ≤ n2).

Đáp án: B 


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?

Xem đáp án

Chỉ số của mảng dùng để tham chiếu (truy cập) đến một phần tử bất kì trong mảng. Cú pháp: <Tên mảng>[chỉ số];

Đáp án: A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác? 

Xem đáp án

Chỉ số của mảng không nhất thiết bắt đầu từ 1 tùy theo người lập trình. Xâu kí tự cũng có thể xem như mảng một chiều, mỗi phần tử là một kí tự. Trong lập trình có thể xây dựng mảng nhiều chiều. Và không có giới hạn cụ thể về độ dài của mảng.

Đáp án: D


Câu 5:

Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp? 

Xem đáp án

Khai báo biến mảng gián tiếp là khai báo thông qua kiểu mảng đã có. Cấu trúc khai báo mảng gián tiếp:

Type < tên kiểu mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Var <tên biến mảng> : < tên kiểu mảng>;

Đáp án: D


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Tran Nguyen

đáp án còn sai giải thích chưa kĩ

Bình luận


Bình luận

Phạm PDuy
16:42 - 08/02/2023

9C