Trắc nghiệm Tin học 11 C++ Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình có đáp án

  • 929 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có các thành phần cơ bản là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình bao gồm: Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.


Câu 2:

Tên nào sau đây trong ngôn ngữ C++ là đặt đúng theo quy cách:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập trình C++ : Tên là một dãy liên tiếp có số kí tự tùy ý bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới và bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.


Câu 3:

Tên nào sau đây trong ngôn ngữ C++ là đặt sai theo quy cách:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo quy tắc đặt tên trong ngôn ngữ lập trình C++ : Tên là một dãy liên tiếp có số kí tự tùy ý bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới và bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

A. Sai vì chứa kí tự ‘#’ không hợp lệ.


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng trong ngôn ngữ lập trình C++ ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Theo khái niệm về tên dành riêng: Là loại tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác. Những tên này được gọi là tên dành riêng (còn được gọi là từ khoá).


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng khi nói về Hằng ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo khái niệm hằng: Hằng là các đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Bao gồm: Hằng số học, hằng lôgic, hằng xâu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận