Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 20 (có đáp án): Trình bày cô đọng bằng bảng

  • 2470 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Làm việc với văn bản trong ô ta có thể:

 

Xem đáp án

Làm việc với văn bản trong ô cũng giống như văn bản trên một trang riêng biệt ta có thể thêm nội dung, chỉnh sửa và sử dụng các công cụ đã biết để định dạng.

Đáp án: D


Câu 2:

Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?

Xem đáp án

Để thêm cột nằm bên trái bảng ta nháy chuột vào ô cần thêm rồi chọn dải lệnh Layout của dải ngữ cảnh Table Tools. Sau đó chọn Insert Left (chèn bên trái).

Đáp án: A


Câu 3:

Để thêm một hàng nằm bên trên của hàng chứa ô có con trỏ soạn thảo ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?

Xem đáp án

Để thêm một hàng nằm bên trên của hàng chứa ô có con trỏ soạn thảo ta thực hiện nháy chuột vào ô cần thêm rồi chọn dải lệnh Layout của dải ngữ cảnh Table Tools. Sau đó chọn Insert Above (chèn bên trên).

Đáp án: D


Câu 4:

Để thay đổi độ rộng của cột, hay chiều cao của hàng em kéo thả chuột khi con trỏ chuột có hình nào dưới đây:

Xem đáp án

Để thay đổi kích thước của cột hay hàng ta đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột hay hàng cần chỉnh đến khi con trỏ có dạng Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án hoặc Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án rồi kéo sang trái, phải, trên hoặc dưới.

Đáp án: D


Câu 5:

Độ rộng của cột và hàng sau khi được tạo:

Xem đáp án

Độ rộng của cột và hàng sau khi được tạo luôn luôn bằng nhau. Tùy theo nhu cầu mà ta có thể chỉnh sửa, thay đổi độ rộng sao cho phù hợp.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

mật danh
20:43 - 05/05/2022

rất hay