Trắc nghiệm: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân có đáp án

  • 1863 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong cuộc sống hàng ngày, người Việt Nam có thể giao tiếp với nhau là nhờ? 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Người ta học tiếng mẹ đẻ chủ yếu qua....”

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nói đến lời nói cá nhân là nói đến:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Các nhà văn, nhà thơ thường phải lao động vất vả trong việc lựa chọn từ ngữ, đặt câu là do:

Xem đáp án

Đáp án A 


Câu 5:

Nói đến tiếng Việt như là tài sản chung cho mọi người là nói:

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận