Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar

  • 460 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Câu điều kiện loại 3

Dịch nghĩa: Tôi đã đến thăm bạn trước đây nếu không có khá nhiều người trong nhà bạn.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

If you had caught the bus, you _____ late for work.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Câu điều kiện loại 3

Dịch nghĩa: Nếu như bạn bắt kịp được xe bus, bạn đã không đến muộn khoảng một tuần.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 If I _____, I would express my feelings.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Câu điều kiện loại 2

Dịch nghĩa: Nếu tôi bị hỏi, tôi sẽ nhấn mạnh vào cảm xúc của tôi.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

If _____ as I told her, she would have succeeded.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Câu điều kiện loại 3

Dịch nghĩa: Nếu cô ấy làm như lời tôi đã nói với cô ấy, cô ấy có lẽ đã thành công.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Câu điều kiện loại 1

Dịch nghĩa: Bạn có tức giận không nếu như bạn bị trộm mất cuốn từ điển.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận