Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar

  • 333 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 ____ he was waiting for Sam outside the cinema, Jim realized that the street was funnily crowded.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Trong khi chờ Sam ở ngoài rạp chiếu phim, Jim nhận ra rằng đường phố rất đông người.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 I didn't meet him right away ____ he had to talk to his boss first

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Tôi đã không gặp anh ta ngay lập tức vì anh ta phải nói chuyện với ông chủ của mình trước.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

____ what has happened, I think she will never return.

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Sau những gì đã xảy ra, tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ trở lại.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

There wasn't a chair for the headmaster, ____ is a big problem.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Không có một cái ghế cho hiệu trưởng, đó là một vấn đề lớn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận