Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar

  • 273 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

When it comes to diversity, language can be a bridge for building relationships, or a tool for creating and maintaining divisions across differences.

Xem đáp án

Đáp án: D

Từ mới: Diveristy = variance (sự đa dạng)

Dịch nghĩa: Khi nói đến sự đa dạng, ngôn ngữ có thể là cầu nối để xây dựng các mối quan hệ hoặc là công cụ để tạo và duy trì sự phân chia giữa các sự khác biệt.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The situation got out of hand when the festival organisers couldn't foresee that the mob would get angry because they were stopped from taking the offerings.

Xem đáp án

Đáp án: B

Từ mới: Out of hand (ngoài tầm tay) = difficult to control (khó kiểm soát)

Dịch nghĩa: Tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi các nhà tổ chức lễ hội không thể lường trước được rằng đám đông sẽ nổi giận vì họ đã ngừng tham gia lễ vật.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

A number of practices at local festivals have come under strong scrutiny in recent years.

Xem đáp án

Đáp án: D

Từ mới: Scrutiny (sự xem xét kỹ lưỡng) = examination (kiểm tra)

Dịch nghĩa: Một số thực hành tại các lễ hội địa phương đã được xem xét kỹ lưỡng trong những năm gần đây.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Local people believe that the festival is an opportunity to teach younger generations about patriotism and bravery.

Xem đáp án

Đáp án: C

Từ mới: Patriotism = loyalty (lòng trung thành)

Dịch nghĩa: Người dân địa phương tin rằng lễ hội là cơ hội để dạy các thế hệ trẻ về lòng yêu nước và lòng dũng cảm.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

A smiling Princess Anne was attired in an aqua-blue hat and matching jacket, with white top.

Xem đáp án

Đáp án: B

Từ mới: Attire = grab (mặc)

Dịch nghĩa: Một công chúa Anne tươi cười được chú ý trong chiếc mũ màu xanh nước biển và áo khoác phù hợp, với áo trắng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận