Trắc nghiệm Unit 5 Writing

  • 308 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Harry no longer smokes a lot.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Câu ban đầu: Harry không còn hút thuốc nhiều nữa.

Giải thích: Câu này chúng ta dựa vào nghĩa để làm vì các đáp án không có lỗi ngữ pháp.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

 “I’ll call you as soon as I arrive at the airport,” he said to me.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch nghĩa: “Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tối đến sân bay” anh ấy nói với tôi.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

 People think that traffic congestion in the downtown area is due to the increasing number of private cars.

Xem đáp án

Đáp án: B

Cấu trúc: Câu ban đầu là cấu trúc: People think that ....... (Người ta nghĩ rằng ......) thì ta sẽ chuyển sang dạng bị động rất đơn giản.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The young girl has great experience of nursing. She has worked as a hospital volunteer for years.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Cô gái trẻ có nhiều kinh nghiệm trong việc làm y tá, cô đã làm tình nguyện viên trong bệnh viện nhiều năm.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Peter told us about his leaving the school. He did it on his arrival at the meeting.

Xem đáp án

Đáp án: D

Cấu trúc: Câu này kiểm tra kiến thức đảo ngữ (tất cả các đáp án đều đúng ngữ pháp). Tuy nhiên các đáp án khác sai về mặt nghĩa

Giải thích: Nghĩa đúng phải là vừa đến buổi họp thì nói chuyện rời trường.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận