Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar

  • 649 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Unlike some other books about_______, it is unlikely that this will become a key text for those at the forefront of conservation action.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Biodiversity (n): Đa dạng sinh học

Dịch nghĩa: Không giống như một số cuốn sách khác về đa dạng sinh học, không có khả năng đây sẽ trở thành một văn bản quan trọng cho những người đi đầu trong hành động bảo tồn.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Economic analyses of soil_______ conservation investments may be done from private and social perspectives.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Conservation (n): Sự bảo tồn

Dịch nghĩa: Các phân tích kinh tế về đầu tư bảo tồn đất có thể được thực hiện từ các quan điểm tư nhân và xã hội.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

 Endangered species_______ by the World Wildlife Fund.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Câu bị động

Dịch nghĩa: Các loài có nguy cơ tuyệt chủng do Quỹ Động vật hoang dã Thế giới.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

By cutting down trees, we _______the natural habitat of birds and animals.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Damage (v): Phá hủy

Dịch nghĩa: Bằng cách chặt cây, chúng tôi đã phá hủy môi trường sống tự nhiên của chim và động vật.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The by-laws say that all dogs_______be kept on a lead in the park.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Must: Phải/bắt buộc

Dịch nghĩa: Luật lệ nói rằng tất cả những con chó phải được giữ một vị trí dẫn đầu trong công viên.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận