Trắc nghiệm Unit 7 Writing

  • 407 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Today there are a lot of career_______ for school leavers to choose between.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: option (n): Lựa chọn

Dịch nghĩa: Ngày nay có rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh rời trường học để lựa chọn giữa chúng.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

 If you have_______ job experience, it will be an advantage when applying for a job.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: relevant (a): Liên quan

Dịch nghĩa: Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc có liên quan, nó sẽ là một lợi thế khi xin việc.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

A beauty salon___________ in hair and beauty treatment is looking for part-time shop assistants.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Chỗ trống cần 1 động từ

Dịch nghĩa: Một salon thẩm mỹ chuyên điều trị tóc và sắc đẹp đang tìm kiếm trợ lý cửa hàng bán thời gian.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Being friendly and easy to talk to, he is seen as a/an ________ manager.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: approachable (a): dễ gần, dễ tiếp xúc

Dịch nghĩa: Thân thiện và dễ nói chuyện, anh ấy được coi là một người quản lý dễ tiếp xúc


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

You can ________ tasks when you deal with the most important task first.

 

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: prioritise (v): ưu tiên

Dịch nghĩa: Bạn có thể ưu tiên nhiệm vụ khi bạn giải quyết nhiệm vụ quan trọng nhất đầu tiên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận