Trắc nghiệm Unit 8 Writing

  • 348 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

An only child often creates an_______ friend to play with.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: a/an là tính từ; Imaginary (a): Thuộc về tưởng tượng

Dịch nghĩa: Đứa trẻ trong gia đình có một con thường tưởng tượng ra một người bạn để chơi cùng.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

He was a very outgoing_______ and makes friends very easily.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Personality (n): Tính cách, nhân cách

Dịch nghĩa: Tính cách cậu ấy rất thoải mái và rất dễ kết bạn.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Their company has just won the _______ dealership for Rolls-Royce.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dealership (n): Doanh nghiệp

Dịch nghĩa: Công ty của họ vừa giành được đại lý cho Rolls-Royce.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The novels is based on his_______ in the war.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Experience (n): Trải nghiệm, kinh nghiệm.

Dịch nghĩa: Cuốn tiểu thuyết dựa trên những trải nghiệm của ông ấy trong chiến tranh


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

He rose from his chair and_______ her warmly.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Embarce (v): Ôm

Dịch nghĩa: Anh ấy đứng dậy và ôm cô ấy thật nồng nhiệt


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận