Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 16. Công suất – Hiệu suất có đáp án

  • 1317 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Công suất được xác định bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

B - đúng vì P=At


Câu 3:

Gọi P , P’ là công suất toàn phần và công suất có ích của động cơ. A, A’ là công toàn phần và công có ích của động cơ. Công thức tính hiệu suất của động cơ

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Hiệu suất là đại lượng đặc trưng cho hiệu quả làm việc của động cơ

H=P'P.100%=A'A.100%


Câu 4:

Một cầu thang cuốn trong siêu thị mang 20 người, trọng lượng của mỗi người bằng 500 N từ tầng dưới lên tầng trên cách nhau 6 m (theo phương thẳng đứng) trong thời gian 1 phút. Tính công suất của cầu thang cuốn này: 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

 P=At=F.d.cosαt=n.mg.cos00t=20.500.660=1000 W= 1 kW


Câu 5:

Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5 kW kéo một vật có khối lượng 1200 kg lên cao 30 m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90 s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

Công suất có ích của động cơ là:

P'=A't=m.g.dt=1200.10.3090=4000W

Hiệu suất của động cơ là:

H=P'P.100%=40005000.100%=80%


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận