Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 7. Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều có đáp án

  • 2156 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Gia tốc là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian. 

Câu 2:

Biểu thức tính gia tốc trung bình

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Biểu thức tính gia tốc trung bình là atb=ΔνΔt=ν2ν1Δt


Câu 3:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Cả ba đáp án A, B, C đều đúng.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có gia tốc a0  và bằng hằng số, vận tốc tăng đều theo thời gian, a ν cùng chiều.

Câu 5:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, a ν  ngược chiều.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận