Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 12: Giao thoa sóng có đáp án

  • 510 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

Xem đáp án

Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng một số nguyên lần bước sóng.

Đáp án đúng là C.


Câu 2:

Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng phương trình:

x = 0,4cos40πt cm. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng lần lượt là 14 cm và 20 cm, luôn đứng yên. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng là

Xem đáp án

Hai nguồn kết hợp cùng pha. Giữa M và trung trực có 2 dãy cực đại, đồng thời M là 1 cực tiểu nên M ứng thuộc dãy cực tiểu thứ  3. (k = 2). Cực tiểu qua M ứng với:

d1d2=2,5λ2014=2,5λ

λ=2,4cmv=λf=vω2π=48cm/s

Đáp án đúng là D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận