Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 16: Lực tương tác giữa các điện tích có đáp án

  • 1488 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hai điện tích trái dấu sẽ:

Xem đáp án

Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.

Đáp án đúng là A.


Câu 2:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Lực tương tác tĩnh điện có độ lớn rất nhỏ nên không thể làm dịch chuyển các điện tích.

Đáp án đúng là D.


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về điện môi?

Xem đáp án

A – sai vì điện môi là môi trường cách điện. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

B – đúng

C – sai vì hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.

D – sai vì hằng số điện môi của chân không là nhỏ nhất và bằng 1, còn các chất điện môi khác đều có hằng số điện môi lớn hơn 1.

Đáp án đúng là B.


Câu 4:

Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong không khí

Xem đáp án

Biểu thức tính lực tương tác giữa hai điện tích là: F=kq1q2r2.  Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong không khí: tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích

Đáp án đúng là D.


Câu 5:

Hai điện tích q1 = 6.10-8C và q2= 3.10-8C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 1,8.10-2 N thì chúng phải đặt cách nhau

Xem đáp án

F=kq1q2r2r=kq1.q2F=9.109.6.108.3.1081,8.102= 0,03 m

Đáp án đúng là D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận