Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 18: Điện trường đều có đáp án

  • 681 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của điện trường đều?

Xem đáp án

Điện trường đều: là điện trường mà véctơ cường độ điện trường có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm. Đường sức của điện trường đều là những đường song song cách đều.

Đáp án đúng là D.


Câu 4:

Một hạt bụi nhỏ có khối lượng m = 0,1 mg, nằm lơ lửng trong điện trường giữa hai bản kim loại phẳng. Các đường sức điện có phương thẳng đứng và chiều hướng từ dưới lên trên. Hiệu điện thế giữa hai bản là 120 V. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Xác định điện tích của hạt bụi. Lấy g = 10 m/s2.

Xem đáp án

Hạt bụi nằm cân bằng, chịu tác dụng của trọng lực và lực điện. Vì trọng lực hướng xuống nên lực điện phải hướng lên. Mà cường độ điện trường hướng từ dưới lên trên nên điện tích q dương.

P=Fmg=qE=qUdq=mgdU=8,3.1011C

Đáp án đúng là A


Câu 5:

Nối hai cực của nguồn điện không đổi có hiệu điện thế 50 V lên hai bản của tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ bằng 5 cm. Trong vùng không gian giữa hai bản tụ, 1 proton có điện tích 1,6.10-19 C và khối lượng 1,67.10-27 kg chuyển động từ điểm M cách bản âm của tụ điện 6 cm đến điểm N cách bản âm của tụ 2 cm. Biết tốc độ của proton tại M bằng 105 m/s. Tốc độ của proton tại N bằng

Xem đáp án

Ta có cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện là: E=Ud=500,05=1000V/m

Lực điện trường tác dụng lên điện tích là: F=qE=1,6.1016N

Định luật II Niuton có F = ma

Điện tích di chuyển trong điện trường với gia tốc:

a=Fm=1,6.10161,67.1027=9,58.1010m/s2

vN2vM2=2asvN=2.9,58.1010.0,04+1052=1,33.105m/s

Đáp án đúng là A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận