Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 21: Tụ điện có đáp án

  • 481 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Fara là điện dung của một tụ điện mà

Xem đáp án

Fara là điện dung của một tụ điện mà giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1 C.

Đáp án đúng là A


Câu 2:

Cặp số liệu ghi trên vỏ tụ điện cho biết điều gì?

Xem đáp án

Cặp số liệu ghi trên vỏ tụ điện cho biết điện dung của tụ và giới hạn của hiệu điện thế đặt vào hai cực của tụ.

Đáp án đúng là C.


Câu 3:

Tụ điện là

Xem đáp án

Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

Đáp án đúng là C.


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây ta không có một tụ điện?

Xem đáp án

NaOH là chất dẫn điện, mà tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

Đáp án đúng là D.


Câu 5:

Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 4 lần thì điện dung của tụ

Xem đáp án

Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai bản tụ nên nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ không đổi.

Đáp án đúng là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận