Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 24: Nguồn điện có đáp án

  • 478 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Suất điện động của một acquy là 3V, lực lạ đã thực hiện một công là 6 mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là

Xem đáp án

Áp dụng công thức E=Aqq=AE=6.1033=2.103C  

Đáp án đúng là B.


Câu 3:

Hai điện cực trong pin điện hóa gồm

Xem đáp án

Hai điện cực trong pin điện hóa là hai vật dẫn điện có bản chất hóa học khác nhau.

Ví dụ như pin Volta có một cực bằng kẽm, một cực bằng đồng.

Đáp án đúng là A.


Câu 4:

Công của nguồn điện là

Xem đáp án

Công của nguồn điện là công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích bên trong nguồn.

Đáp án đúng là B.


Câu 5:

Suất điện động của nguồn điện một chiều là E= 4 V. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích q = 6 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là

Xem đáp án

Áp dụng công thức xác định suất điện động của nguồn

E =AqA=E.q=4.6.103=24.103J

Đáp án đúng là C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 tháng trước

Hiếu

Bình luận


Bình luận