Thi Online Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 5: Động năng. Thế năng. Sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong dao động điều hòa có đáp án

Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 5: Động năng. Thế năng. Sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong dao động điều hòa có đáp án

  • 852 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Xem đáp án

Đáp án đúng là C


Câu 2:

Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A – sai, vì trong dao động điều hòa thế năng và động năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

B – sai, vì trong dao động điều hòa cơ năng của vật được bảo toàn.

C – sai, vì tại vị trí biên v = 0 nên động năng bằng 0.

D – đúng vì Wt=12kx2 nên khi vật ở biên thì li độ x đạt cực đại.

Đáp án đúng là D.


Câu 3:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Xem đáp án

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì:

+ Li độ giảm => thế năng giảm.

+ Vận tốc tăng => động năng tăng.

+ Cơ năng được bảo toàn.

Đáp án đúng là D.


Câu 4:

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở vị trí con lắc có động năng bằng thế năng thì li độ góc của nó bằng:

Xem đáp án

Ở vị trí con lắc có động năng bằng thế năng, ta có:

Wt=Wđ=W2mgα22=12mgα022α=±α02

Đáp án đúng là C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận