Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài tập sự rơi tự do có đáp án

  • 158 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt vận tốc v = 25 m/s. Hỏi vật được thả rơi từ độ cao nào? Lấy g=10m/s2 .

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thời gian từ lúc vật rơi đến khi chạm đất là:

 v=gt=>t=vg=2510=2,5s

Vật được thả rơi từ độ cao là:

 h=s=12gt2=12.10.2,52=31,25m 


Câu 2:

Một vật rơi tự do từ độ cao 30 m xuống đất. Cho  g=10m/s2. Tính vận tốc lúc vật chạm đất? (chọn đáp án gần đúng nhất).

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:  s=12gt2 suy ra  t=2sg=2.3010=6s 

Vận tốc của vật khi chạm đất là:  v=gt=10.6=10624,5m/s 


Câu 3:

Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho  g=10m/s2. Thời gian vật rơi là 5 s. Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ cao lúc thả vật là:

 s=12gt2=12.10.52=125m 

Quãng đường vật rơi trong 4s đầu là:

 s1=12g.t12=12.10.42=80m 

Quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng là:

 Δs=ss1=12580=45m 


Câu 4:

Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 20 m với vận tốc ban đầu bằng 0 (bỏ qua sức cản của không khí, lấy  g=10m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng là bao nhiêu? (chọn đáp án gần đúng nhất).

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thời gian từ lúc vật rơi đến lúc chạm đất là:

 t=2sg=2.2010=2s 

Thời gian vật đi 19 m đầu tiên là:

 t1=2.1910=955s 

Thời gian vật đi 1 m cuối cùng là:

 t2=tt1=29550,05s 


Câu 5:

Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vật rơi tự do là chuyển động rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

A, B, C – các vật khi rơi chịu tác dụng của lực cản không khí tương đối lớn.

D – trọng lực tác dụng lên viên sỏi lớn hơn rất nhiều so với lực cản của không khí. Nên có thể coi sự rơi của viên sỏi là rơi tự do.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận