Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều có đáp án

  • 119 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một tàu hỏa dừng lại hẳn sau 30 s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó tàu chạy được 180 m. Tính vận tốc của tàu lúc bắt đầu hãm phanh và gia tốc của tàu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Gọi vận tốc ban đầu của tàu hỏa là  v0 

Ta có công thức: v=v0+at=>v0=vat=30a     (1)

Quãng đường tàu hỏa đi được từ khi hãm phanh đến lúc dừng lại

 s=d=v0t+12at2=>180=30v0+12.a.302=30v0+450a   (2)

Từ (1) và (2) ta có  v0=30a30v0+450a=180=>v0=12m/sa=0,4m/s2 


Câu 2:

Một chiếc canô chạy với vận tốc 20 m/s,  a=2,5m/s2 cho đến khi đạt được v = 30 m/s thì bắt đầu giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Biết canô từ lúc bắt đầu tăng vận tốc cho đến khi dừng hẳn là 12 s. Hỏi quãng đường cano đã chạy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Gọi thời gian canô tăng tốc là  t1 

Từ công thức tính vận tốc, ta tính được thời gian cano tăng tốc:

 v=v0+at130=20+2,5t1t1=4s 

Vậy thời gian canô giảm tốc độ là

 t2=12t1=124=8s 

Quãng đường canô đi được khi tăng tốc là:

 s1=v0t1+12at12=20.4+12.2,5.42=100m 

Gia tốc của canô từ lúc bắt đầu giảm tốc độ đến khi dừng hẳn là:

 a=0308=3,75m/s2 

Quãng đường đi được từ khi canô bắt đầu giảm tốc độ đến khi dừng hẳn là:

 s2=30.8+12.(3,75).82=120m 

Tổng quãng đường canô đã chạy là:

 s=s1+s2=100+120=220m  


Câu 3:

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc  v0=5m/s. Trong giây thứ 5 xe đi được quãng đường 10 m. Tính gia tốc của xe?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quãng đường ô tô đi được trong 5 giây đầu là:  s5=v0t5+12at52=5.5+12.a.52=25+12,5a 

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giây đầu là:  s4=v0t4+12a.t42=5.4+12.a.42=20+8a 

Quãng đường đi được trong giây thứ 5 là:  s=s5s4=25+12,5a208a=5+4,5a=10=>a=109m/s2 


Câu 4:

Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 4 m/s. Trong giây thứ 3 xe đi được 5 m. Tính quãng đường xe đi được trong 10 s?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quãng đường xe đi trong 3 giây đầu là:

 s3=v0t3+12a.t32=4.3+12a.32=12+4,5a 

Quãng đường xe đi được trong 2 giây là:

 s2=v0t2+12at22=4.2+12a.22=8+2a 

Quãng đường xe đi trong giây thứ 3 là:  s=s3s2=12+4,5a82a=4+2,5a=5=>a=0,4m/s2 

Quãng đường xe đi được trong 10 s là:

 s10=v0t10+12a.t102=4.10+12.0,4.102=60m 


Câu 5:

Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xe chuyển động theo chiều dương nên v > 0.

Xe tăng tốc tức là vận tốc tăng dần, nên gia tốc a > 0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận