Từ vựng: Community Services (Phần 2)

  • 682 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Match the words with suitable pictures

1. air pollution     Match the words with suitable pictures1. air pollution2. noise pollution3. soil pollution4. water pollution5. deforestation (ảnh 1)

2. noise pollution Match the words with suitable pictures1. air pollution2. noise pollution3. soil pollution4. water pollution5. deforestation (ảnh 2)

3. soil pollution    Match the words with suitable pictures1. air pollution2. noise pollution3. soil pollution4. water pollution5. deforestation (ảnh 3)

4. water pollution Match the words with suitable pictures1. air pollution2. noise pollution3. soil pollution4. water pollution5. deforestation (ảnh 4)

5. deforestation    Match the words with suitable pictures1. air pollution2. noise pollution3. soil pollution4. water pollution5. deforestation (ảnh 5)

Xem đáp án

Trả lời:

Air pollution (n) ô nhiễm không khí

Noise pollution (n) ô nhiễm tiếng ồn

Soil pollution (n) ô nhiễm đất

Water pollution (n) ô nhiễm nước

Deforestation (n) nạn phá rừng


Câu 2:

Choose the best answer

If more people cycle, there will be less air ______.

Xem đáp án

Trả lời:

pollute (v) làm ô nhiễm

pollution (n) sự ô nhiễm

unpolluted (adj) không bị ô nhiễm

polluted (adj) bị ô nhiễm

Vị trí cần điền là một danh từ vì phía trước có động từ “be”

=>If more people cycle, there will be less air pollution.

Tạm dịch: Nếu nhiều người đạp xe hơn, sẽ có ít ô nhiễm không khí hơn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

You shouldn’t use plastic bags to _____ food.

Xem đáp án

Trả lời:

cook (v) nấu

throw (v) ném

wrap (v) gói

take (v) lấy

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta thấy đáp án C là phù hợp nhất.

=>You shouldn’t use plastic bags to wrap food.

Tạm dịch: Bạn không nên dùng túi ni lông để bọc thực phẩm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

If we ______waste paper, we will save a lot of trees.

Xem đáp án

Trả lời:

repeat (v) lặp lại

recycle (v) tái chế

rewrite (v) viết lại

remake (v) làm lại

=>If we recycle waste paper, we will save a lot of trees.

Tạm dịch: Nếu chúng ta tái chế giấy vụn, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều cây xanh.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

“Reduce, reuse, recycle” is said to encourage people to waste less, by using less and using things again, in order to _________the environment.

Xem đáp án

Trả lời:

harm (v) làm hại

damage (v) làm tổn thương

pollute (v) làm ô nhiễm

protect (v) bảo vệ

=>“Reduce, reuse, recycle” is said to encourage people to waste less, by using less and using things again, in order to protect the environment.

Tạm dịch: “Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế” được cho là khuyến khích mọi người ít lãng phí hơn, bằng cách sử dụng ít hơn và sử dụng lại những thứ để bảo vệ môi trường.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận