Khóa học Tổng ôn Toán vào 10 của cô Nguyễn Hồng Nhung sẽ giúp các em đào sâu kiến thức, ôn luyện bám sát theo từng chuyên đề của đề thi vào 10.
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2240 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Hồng Nhung

Trình độ: Lớp 9

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 11 giờ, 34 phút, 8 giây

Bài giảng: 105 bài

Học liệu: 55

Cập nhật: 11/12/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 5. So sánh biểu thức với một số bất kỳ - Phần 2 00:07:07
 • Bài 7. Tìm x thuộc Z để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 1 00:07:01
 • Bài 7. Tìm x thuộc Z để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 2 00:06:26
 • Bài 7. Tìm x thuộc Z để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 3 00:10:45
 • Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức - Phần 1 00:05:35
 • Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức - Phần 2 00:07:48
 • Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức - Phần 3 00:10:59
 • Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức - Phần 4 00:08:10
 • Bài 4. Chứng minh các hệ thức hình học - Phần 1 00:12:45
 • Bài 4. Chứng minh các hệ thức hình học - Phần 2 00:10:50
 • Bài 1. Rút gọn đại số - Lý thuyết 00:14:54
 • Bài 1. Rút gọn đại số - Dạng 1 + 2 00:11:00
 • Bài 1. Rút gọn đại số - Dạng 3 00:07:45
 • Bài 2. Rút gọn biểu thức - Lý thuyết 00:03:40
 • Bài 2. Rút gọn biểu thức - Phương pháp & Ví dụ 00:08:20
 • Bài 2. Rút gọn biểu thức - Ví dụ 2 + 3 00:11:51
 • Bài 3. Tính giá trị biểu thức khi biết giá trị biến số - Ví dụ 1+2 00:09:12
 • Bài 3. Tính giá trị biểu thức khi biết giá trị biến số - Ví dụ 3 00:06:35
 • Bài 3. Tính giá trị biểu thức khi biết giá trị biến số - Ví dụ 4 00:08:52
 • Bài 4. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức 00:10:08
 • Bài 5. So sánh biểu thức với một số bất kỳ - Phần 1 00:08:32
 • Bài 5. So sánh biểu thức với một số bất kỳ - Phần 2 00:07:07
 • Bài 6. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số bất kỳ - Phần 1 00:08:00
 • Bài 6. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số bất kỳ - Phần 2 00:06:51
 • Bài 6. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số bất kỳ - Phần 3 00:10:01
 • Bài 7. Tìm x thuộc Z để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 1 00:07:01
 • Bài 7. Tìm x thuộc Z để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 2 00:06:26
 • Bài 7. Tìm x thuộc Z để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 3 00:10:45
 • Bài 8. Tìm x để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 1 00:07:44
 • Bài 8. Tìm x để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 2 00:07:30
 • Bài 8. Tìm x để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 3 00:04:52
 • Bài 8. Tìm x để biểu thức đạt giá trị nguyên - Phần 4 Đang cập nhật
 • Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức - Phần 1 00:05:35
 • Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức - Phần 2 00:07:48
 • Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức - Phần 3 00:10:59
 • Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức - Phần 4 00:08:10
 • Bài 10. Một số bài toán tổng hợp - Phần 1 00:14:16
 • Bài 10. Một số bài toán tổng hợp - Phần 2 00:09:54
 • Bài 1. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (Phần 1) 00:04:21
 • Bài 1. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (Phần 2) 00:07:11
 • Bài 1. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (Phần 3) 00:12:15
 • Bài 1. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (Phần 4) 00:06:08
 • Bài 1. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (Phần 5) 00:07:38
 • Bài 1. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (Phần 6) 00:15:54
 • Bài 2. Đại cương về pt bậc hai (Phần 1) 00:07:52
 • Bài 2. Đại cương về pt bậc hai (Phần 2) 00:07:06
 • Bài 2. Đại cương về pt bậc hai (Phần 3) 00:08:51
 • Bài 2. Đại cương về pt bậc hai (Phần 4) 00:08:06
 • Bài 2. Đại cương về pt bậc hai (Phần 5) 00:06:34
 • Bài 2. Đại cương về pt bậc hai (Phần 6) 00:13:52
 • Bài 2. Đại cương về pt bậc hai (Phần 7) 00:12:20
 • Bài 2. Đại cương về pt bậc hai (Phần 8) 00:10:02
 • Bài 3. Hệ thức Vi-et (Phần 1) 00:04:54
 • Bài 3. Hệ thức Vi-et (Phần 2) 00:09:28
 • Bài 3. Hệ thức Vi-et (Phần 3) 00:07:22
 • Bài 1. Đại cương về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn - Phần 1 00:05:05
 • Bài 1. Đại cương về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn - Phần 2 00:05:15
 • Bài 1. Đại cương về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn - Phần 3 00:05:47
 • Bài 1. Đại cương về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn - Phần 4 00:09:01
 • Bài 2. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn - Phần 1 00:12:17
 • Bài 2. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn - Phần 2 00:11:42
 • Bài 2. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn - Phần 3 00:16:08
 • Bài 3. Các dạng hệ phương trình hai ẩn đặc biệt - Phần 1 00:10:58
 • Bài 3. Các dạng hệ phương trình hai ẩn đặc biệt - Phần 2 00:10:30
 • Bài 3. Các dạng hệ phương trình hai ẩn đặc biệt - Phần 3 00:09:38
 • Bài 3. Các dạng hệ phương trình hai ẩn đặc biệt - Phần 4 00:09:11
 • Bài 1: Bài toán chuyển động Đang cập nhật
 • Bài 2: Bài toán liên quan đến kiến thức hình học Đang cập nhật
 • Bài 3. Bài toán chảy chung, chảy riêng của vòi nước Đang cập nhật
 • Bài 4. Bài toán làm chung làm riêng Đang cập nhật
 • Bài 5. Bài toán tìm số Đang cập nhật
 • Bài 6. Bài toán về kiến thức phần trăm Đang cập nhật
 • Bài 7. Bài toán năng suất Đang cập nhật
 • Bài 8. Bài toán liên quan đến kiến thức vật lý, hóa học Đang cập nhật
 • Bài 1. Hàm số bậc nhất y = ax + b Đang cập nhật
 • Bài 2. Sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số bậc nhất Đang cập nhật
 • Bài 3. Bài toán họ đường thẳng đi qua điểm cố định Đang cập nhật
 • Bài 4. Hàm số bậc hai Đang cập nhật
 • Bài 5. Sự tương giao giữa parabol (P) và đường thẳng (d) Đang cập nhật
 • Bài 6. Một số bài toán về sự tương giao Đang cập nhật
 • Bài 1. Cơ sở lí thuyết Đang cập nhật
 • Bài 2. Một vài ví dụ Đang cập nhật
 • Bài 1. Cơ sở lý thuyết Đang cập nhật
 • Bài 2. Một số ví dụ Đang cập nhật
 • Bài 1. Đường tròn và các khái niệm liên quan - Phần 1 00:12:14
 • Bài 1. Đường tròn và các khái niệm liên quan - Phần 2 00:08:10
 • Bài 2. Sự xác định đường tròn - Phần 1 00:09:59
 • Bài 2. Sự xác định đường tròn - Phần 2 00:08:25
 • Bài 2. Sự xác định đường tròn - Phần 3 00:08:22
 • Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Phần 1 00:11:13
 • Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Phần 2 00:15:30
 • Bài 4. Chứng minh các hệ thức hình học - Phần 1 00:12:45
 • Bài 4. Chứng minh các hệ thức hình học - Phần 2 00:10:50
 • Bài 5. Tứ giác nội tiếp - Phần 1 00:15:10
 • Bài 5. Tứ giác nội tiếp - Phần 2 00:11:38
 • Bài 6. Bài toán đường kính và dây cung - Phần 1 00:05:33
 • Bài 6. Bài toán đường kính và dây cung - Phần 2 00:15:00
 • Bài 7. Bài toán tiếp tuyến của đường tròn - Phần 1 00:07:42
 • Bài 7. Bài toán tiếp tuyến của đường tròn - Phần 2 00:06:35
 • Bài 7. Bài toán tiếp tuyến của đường tròn - Phần 3 00:10:00
 • Bài 8. Bài toán hai tiếp tuyến cắt nhau - Phần 1 00:09:32
 • Bài 8. Bài toán hai tiếp tuyến cắt nhau - Phần 2 00:05:05
 • Bài 8. Bài toán hai tiếp tuyến cắt nhau - Phần 3 00:05:14
 • Bài 9. Vị trí tương đối của hai đường tròn - Phần 1 00:05:01
 • Bài 9. Vị trí tương đối của hai đường tròn - Phần 2 00:10:56
 • Bài 10. Các loại góc trong đường tròn Đang cập nhật
 • Bài 11. Luyện tập về các loại góc trong đường tròn (P1) Đang cập nhật
 • Bài 12. Luyện tập về các loại góc trong đường tròn (P2) Đang cập nhật
 • Bài 13. Bài toán tính độ dài đoạn thẳng, đường tròn, hệ thức, chu vi, diện tích Đang cập nhật
 • Bài 14. Bài toán điểm cố định Đang cập nhật
 • Bài 15. Bài toán quỹ tích Đang cập nhật
 • Bài 16. Bài toán cực trị hình học Đang cập nhật
 • Bài 1. Một số hình không gian cơ bản Đang cập nhật
 • Bài 2. Các công thức tính diện tích, thể tích thường gặp Đang cập nhật
 • Bài 3. Một số bài toán Đang cập nhật

Mô tả

Mô tả khóa học:

 • Khóa học Tổng ôn Toán vào 10 của cô Nguyễn Hồng Nhung sẽ giúp các em đào sâu kiến thức, ôn luyện bám sát theo từng chuyên đề của đề thi vào 10.
 • Với cách tiếp cận tuần tự, xâu chuỗi vấn đề một cách hệ thống, cô Nguyễn Hồng Nhung sẽ giúp học sinh có cái nhìn hệ thống, từng bước ôn luyện toàn bộ kiến thức cho kỳ thi vào 10 môn Toán, đồng thời rèn luyện phương pháp, kĩ năng giải toán cho các em.
 • Giáo viên với phong cách giảng giải tỉ mỉ, nhiệt tình sẽ giúp học sinh với mọi lực học khác nhau, không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn có thêm niềm yêu thích với môn học.

Nội dung khóa học:

 • Về mặt kiến thức khóa học gồm 9 chuyên đề đại số và hình học với 54 bài giảng bám sát chương trình thi Toán vào 10 không chuyên hiện nay ở các tỉnh thành trên cả nước. Khóa học sẽ giúp các em nắm vững và nâng cao kiến thức và khả năng tư duy toán học, rèn luyện kỹ năng giải toán để đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào 10 môn Toán.
 • Sau mỗi bài giảng các em được luyện tập  bài tập tự luyện với các bài toán được chọn lọc kĩ lưỡng dưới dạng trắc nghiệm và tự luận có hướng dẫn giải chi tiết nhằm hiểu sâu lý thuyết để áp dụng phương pháp giải thành thạo và hoàn thiện kỹ năng làm bài.
 • Kết thúc mỗi chuyên đề các em sẽ được làm các bài kiểm tra kết thúc chuyên đề nhằm đánh giá chính xác năng lược tiếp thu kiến thức trong từng phần cụ thể. Từ đó đánh giá kết quả các em học và giúp các em rèn luyện kĩ năng tư duy giải toán.

Đặc điểm nổi bật của khóa học

 • Khóa học của cô Nhung có nội dung cô đọng trong các bài giảng bám sát nội dung thi vào 10 môn Toán khắp cả nước.
 • Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.
 • Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.
 • Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.
 • Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…
 • Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.
 • Hệ thống phần mềm ưu việt của hocthukhoa.vn sẽ theo sát quá trình học tập của các em, chấm điểm, đưa ra đánh giá năng lực và tư vấn giúp các em hoàn thành việc học của mình một các hiệu quả.
 • Giáo viên sẽ hướng dẫn đảm bảo chất lượng học tập của học sinh, đội ngũ trợ giảng sửa bài tập, quan tâm theo dõi báo cáo tình hình học tập thường xuyên, giúp đỡ học sinh tiến bộ.

Đối tượng của khóa học:

 • Học sinh lớp 9 muốn nắm vững kiến thức nền tảng thông qua các dạng trong đề thi vào 10 môn Toán.
 • Phụ huynh tham khảo để hướng dẫn con mình học.
 • Giáo viên tham khảo để chuẩn bị bài giảng trên lớp.

Yêu cầu khóa học

 • Học sinh học kỹ từng bài giảng của thầy cô để nắm chắc kiến thức lý thuyết và phương pháp làm các dạng bài tập.
 • Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp
 • Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện 

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học

 • Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức toán trong chương trình Toán THCS.
 • Giúp học sinh bồi dưỡng tình yêu đối với Toán học từ đó nâng cao thái độ học tập tích cực.
 • Rèn luyện được kĩ năng làm Toán trong các đề thi vào 10.

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

2 sinh viên

1 khóa học

Nguyễn Hồng Nhung

giao_vien

Là một người dành tất cả tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và truyền bá kiến thức đến các em học sinh, cô Hồng Nhung luôn cố gắng mang đến những tiết học, những bài giảng chất lượng bằng tất cả yêu thương và cái tâm với nghề. Đối với cô Nhung, không có học sinh dốt, chỉ có phương pháp sai. Sự tiến bộ của học sinh chính là thước đo đánh giá thành công của người thầy. Đối với các em học sinh, cô Nhung không chỉ là người thầy, người chị dẫn dắt các em bước trên con đường tri thức mà còn là người bạn luôn chia sẻ và lắng nghe điều mà các em mong muốn.

Tham gia các khóa học Toán của cô Hồng Nhung, các em sẽ được tổng hợp và đào sâu kiến thức cũng như được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các phương pháp và kĩ năng giải toán hiệu quả.

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, cô Hồng Nhung đã sát cánh và giúp đỡ vô số các em học sinh tìm lại tình yêu dành cho môn Toán. Với tôn chỉ trong dạy học là luôn đặt học sinh lên hàng đầu, luôn theo sát và cố gắng thấu hiểu tâm tư, điểm yếu, điểm mạnh của từng học sinh để từ đó cô có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp cho các em. Nhờ đó, rất nhiều em sau các khóa ôn luyện của cô đã thành công hoàn thành mục tiêu của bản thân đó là thi đỗ vào các trường cấp 3, các trường Đại học mơ ước.

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Tổng ôn Ngữ Văn vào 10 - cô Hoàng Tố Nga

11 giờ, 34 phút, 8 giây
Cập nhật 11-12-2019
0
2754
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Toán 9 - Thầy Trần Trung Hải

11 giờ, 34 phút, 8 giây
Cập nhật 11-12-2019
5
1293
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Vật Lý lớp 9 - Thầy Phạm Tuấn Anh

11 giờ, 34 phút, 8 giây
Cập nhật 11-12-2019
0
1139
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ