• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Hóa Học 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu

Bài tập chương 1. Cấu tạo nguyên tử.pdf Xem Download
Bài tập chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn.pdf Xem Download
Bài tập chương 3. Liên kết hóa học.pdf Xem Download
HK I - ĐỀ KIỂM TRA 15p - ĐỀ 1.pdf Xem Download
HK I-ĐỀ KIỂM TRA 15p - ĐỀ 2.pdf Xem Download
HK I - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 1.pdf Xem Download
HK I - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 2.pdf Xem Download
Bài tập chương 4. Phản ứng oxi hóa khử.pdf Xem Download
Bài tập chương 5. Halogen.pdf Xem Download
Bài tập CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm và muối cacbonat.pdf Xem Download
Bài tập CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm và muối cacbonat.pdf Xem Download
Bài tập chương 6. Oxi và lưu huỳnh.pdf Xem Download
Bài tập chương 7. Tốc độ phản ứng.pdf Xem Download
HK II - Đề kiểm tra 15p Hóa 10 - ĐỀ 1.pdf Xem Download
HK II - ĐỀ KIỂM TRA 15P- ĐỀ 2.pdf Xem Download
HK II - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 1.pdf Xem Download
HK II - ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 2.pdf Xem Download

Bình luận