- Chưa học - Đã học - Đề kiểm tra - Tài liệu

Luyện thi vào lớp 6 trường chuyên - môn Toán - Cô Trịnh Vui

Giáo viên: VietJack

CHUYÊN ĐỀ 1 VIẾT SỐ THEO ĐIỂU KIỆN – LẬP SỐ - TÍNH TỔNG.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 2 CẤU TẠO SỐ.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 3 CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 4 TRUNG BÌNH CỘNG.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 5 CÁC BÀI TOÁN TỔNG HIỆU.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 6 CÁC BÀI TOÁN TỈ SỐ, TỔNG TỈ VÀ HIỆU TỈ.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 7 CÁC BÀI TOÁN CHIA HẾT, CHIA CÓ DƯ.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 8 HIỆU HAI SỐ.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 9 BÀI TOÁN HAI TỈ SỐ.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 10 BÀI TOÁN CÔNG VIỆC CHUNG-TỈ LỆ THUẬN NGHỊCH.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 11 TÍNH NGƯỢC TỪ DƯỚI LÊN.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 12 GIẢ THIẾT TẠM.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 13 PHƯƠNG PHÁP KHỬ THẾ.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 14 CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 15 TÍNH CHẴN LẺ, CHỮ SỐ TẬN CÙNG.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 16 KỸ THUẬT THỰC HIỆN PHÉP TÍNH.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 17 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN TRONG PHÉP TÍNH.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 18 SO SÁNH RÚT GỌN PHÂN SỐ.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 19 TỈ SỐ PHẦN TRĂM.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 20 SỐ THẬP PHẦN.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 21 HÌNH HỌC.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ 22 CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG.pdf Xem Download

Bình luận