Câu hỏi:

21/08/2022 159

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đù 1,63 mol O2 thu được 1,14 mol CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, thủy phàn hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối, giá trị của b là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

X(CxHyO6) + O2 → CO2 + H2O

Bảo toàn nguyên tố O: 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2 nX = 0,02 mol

Bảo toàn khối lượng: mX = 1,44.44 + 19,8 – 1,63.32 = 17,8 gam

X + 3NaOH → muối + C3H5(OH)3

Bảo toàn khối lượng: b = 17,8 + 0,02.3.40 – 0,02.92 = 18,36 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức của alanin là

Xem đáp án » 21/08/2022 355

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?                   

Xem đáp án » 21/08/2022 345

Câu 3:

Cho m gam HCOOCH3 phản ứng hết với đung dịch NaOH (dư), đun nóng thu được 6,8 gam muối HCOONa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 21/08/2022 174

Câu 4:

Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác, ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là:

Xem đáp án » 21/08/2022 143

Câu 5:

Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Xem đáp án » 21/08/2022 138

Câu 6:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit ?     

Xem đáp án » 21/08/2022 130

Bình luận


Bình luận