Câu hỏi:

27/12/2022 68

Cho hai biểu thức: E = 2(a + b) – 4a + 3 và F = 5b – (a – b).

Khi a = 5 và b = –1. Chọn khẳng định đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Thay a = 5 và b = –1 vào biểu thức E, ta được:

E = 2 . [5 + (−1)] – 4 . 5 + 3

   = 2 . 4 – 4 . 5 + 3

   = 8 – 20 + 3

   = –9.

Thay a = 5 và b = –1 vào biểu thức F, ta được:

F = 5 . (–1) – [5 – (–1)]

   = –5 – (5 + 1)

   = –5 – 6

   = –11

Vì –9 > –11 nên E > F.

Vậy ta chọn phương án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Từ đẳng thức 2.15 = 6.5 lập được tỉ lệ thức nào sau đây?

Xem đáp án » 27/12/2022 864

Câu 2:

Ba đội công nhân cùng chuyển một khối lượng gạch như nhau. Thời gian để đội thứ nhất, đội thứ hai và đội thứ ba làm xong công việc lần lượt là 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Tính số công nhân tham gia làm việc của mỗi đội, biết rằng số công nhân của đội thứ ba ít hơn số công nhân của đội thứ hai là 5 người và năng suất lao động của các công nhân là như nhau.

Xem đáp án » 27/12/2022 677

Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD (D AC). Từ D kẻ DH vuông góc với BC.

a) Chứng minh ΔABD = ΔHBD.

b) So sánh AD và DC.

c) Gọi K là giao điểm của đường thẳng AB và DH, I là trung điểm của KC. Chứng minh 3 điểm B, D, I thẳng hàng.

Xem đáp án » 27/12/2022 156

Câu 4:

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 180 cm2, độ dài hai cạnh đáy là 8 cm và 10 cm. Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là

Xem đáp án » 27/12/2022 129

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 27/12/2022 125

Câu 6:

Giá trị nào của x thỏa mãn \[\frac{{x - 1}}{6} = \frac{{x - 5}}{7}\]?

 

Xem đáp án » 27/12/2022 121

Câu 7:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức số?

Xem đáp án » 27/12/2022 92

Bình luận


Bình luận