Câu hỏi:

27/06/2019 1,780

Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 13,23 (gam) và có 0,84 lit khí thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị m gần nhất với?

Trả lời:

Đáp án A.

nQ = 2nN2 = 0,075

Đốt Q thì  nH2O - nCO2 = 0,5nQ18.nH2O +44.nCO2 = 13,23nH2O = 0,24nCO2 = 0,2025

Đốt M thì

Bảo toàn nguyên tố Cacbon:

nCO2(trong M) = nCO2(trong Q) + nNa2CO3 = 0,24

nO2(trong Q) = 1,5.nC - 3.nQ4  = 0,30375

 nO2(trong Q) = nCO2(trong M)

Bảo toàn khối lượng:

mM =44.nCO2+18.nH2O+28.nN2-32.nO2 = 5,985 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:

            X + NaOH  Y + CH4O

            Y + HCl   Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là:

Xem đáp án » 27/06/2019 15,425

Câu 2:

X là một chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. Đun X với NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y), cho hơi Y qua CuO thu được chất hữu cơ Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án » 27/06/2019 9,184

Câu 3:

Chất X có CTPT C4H9O2N. Biết :

 X + NaOH → Y + CH4O ;  Y + HCl dư → Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là:

Xem đáp án » 27/06/2019 3,826

Câu 4:

Thủy phân hợp chất sau sẽ thu được bao nhiêu aminoaxit?

H2NCH(CH3)-CONH-CH(CH(CH3)2)-CONH-CH(C2H5)-CONH-CH2-CONH-CH(C4H9)COOH

Xem đáp án » 27/06/2019 3,454

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a)       Peptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.

(b)       Trong phân tử đipeptit có 2 liên kết peptit.

(c)       Có thể tạo ra tối đa 4 đipeptit từ các amino axit: Gly, Ala.

(d)       Dung dịch Glyxin làm đổi màu quỳ tím.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 27/06/2019 2,877

Câu 6:

Cho các phát biểu sau về protein:

(1)       Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp.

(2)       Protein có trong cơ thể người và động vật.

(3)       Protein bền đối với nhiệt, đối với axit và kiềm.

(4)       Chỉ các protein có cấu trúc dạng hình cầu mới có khả năng tan trong nước tạo dung dịch keo.

Phát biểu nào đúng ?

Xem đáp án » 27/06/2019 2,729

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »