100 câu trắc nghiệm Amin - Amino Axit - Protein nâng cao (P4)

  • 6700 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm 2 chất H2NR(COOH)xCnH2n+1COOH, thu được 52,8 gam CO2 và 24,3 gam H2O. Mặt khác, 0,1 mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

Xem đáp án

Đáp án A.

Ta có nCO2  = 1,2 mol; nH2O  = 1,35 mol.

amino axit là no, đơn chức (vì axit có nCO2 = nH2O)

Đặt công thức chung là amino axit là CmH2m+1O2N, viết phương trình đốt cháy ta có:

CmH2m+1O2N + xO2 → mCO2 + 2m+12  H2O

a mol                          ma      

2( nH2O – nCO2) = (2m +1)a – 2ma = a

  Số mol amino axit là: n = 2.  (1,35 – 1,2) = 0,3 mol   chiếm 35

  Với 0,1 mol X phản ứng thì có 0,06 mol amino axit   nHCl = 0,06 mol


Câu 2:

Chất X có CTPT C4H9O2N. Biết :

 X + NaOH → Y + CH4O ;  Y + HCl dư → Z + NaCl

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án B

 X + NaOH → Y + CH4O mà CH4O là CH3OH

X là este của CH3OH với amino axit

X có CTCT : H2NRCOOCH3

(H2NCH2CH2COOCH3 hoặc H2NCH(CH3)COOCH3)

Ứng với 2 chất X trên, Z là ClH3NCH2CH2COOH hoặc CH3CH(NH3Cl)COOH

Trong các đáp án đã cho, cặp chất CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH thỏa mãn.


Câu 3:

Hỗn hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly Ala–Gly trong đó oxi chiếm 21,3018% về khối lượng. Cho 0,16 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi công thức M là GlyAla(Lys)x => CTPT  C5+6xH10+12xO3+xN2+2x

Ta có

%O = 16(3+x)12(5+6x)+16(3+x)+10+12x+14(2+2x) = 0,213018x = 1,5GlyAla(Lys)1,5 +5HCl +2,5H2O GlyHCl + AlaHCl +1,5Lys(HCl)2nHCl = 0,8 mol, nH2O = 0,4 molmmuoi = mM + mHCl + mH2O = 90,48g


Câu 5:

Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 13,23 (gam) và có 0,84 lit khí thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị m gần nhất với?

Xem đáp án

Đáp án A.

nQ = 2nN2 = 0,075

Đốt Q thì  nH2O - nCO2 = 0,5nQ18.nH2O +44.nCO2 = 13,23nH2O = 0,24nCO2 = 0,2025

Đốt M thì

Bảo toàn nguyên tố Cacbon:

nCO2(trong M) = nCO2(trong Q) + nNa2CO3 = 0,24

nO2(trong Q) = 1,5.nC - 3.nQ4  = 0,30375

 nO2(trong Q) = nCO2(trong M)

Bảo toàn khối lượng:

mM =44.nCO2+18.nH2O+28.nN2-32.nO2 = 5,985 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận