100 câu trắc nghiệm Amin - Amino Axit - Protein nâng cao (P3)

  • 6704 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 0,027 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin vào 100ml dung dịch HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 69ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit glutamic trong X là

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có hệ nglutamic + nalanin = 0,0272nglutamic + nalanin + nHCl = 0,069nHCl = 0,03nglutamic = 0,012 mol 


Câu 2:

Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,04 mol X tác dụng với 400ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với Vml dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,4M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

Tóm tắt toàn bộ quá trình phản ứng như sau:

X (0,04 mol) + H2SO4 0,04 molHCl 0,12 mol + NaOH x molKOH 2x molmui + H2O

Ta có  nOH- = nX + nH+ = 0,04 + 0,04.2 + 0,12 = 0,24 =3x  x = 0,08 mol

Ta có H2O được sinh ra từ: OH- + H+  H2O  và cho X tác dụng với bazơ.

Bảo toàn khối lượng:

mmuối = 0,04.118 + 0,04.98 + 0,12.36,5 + 0,08.40 + 0,16.56 – 0,24.18 = 20,86 gam


Câu 3:

Một α-amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 13,35 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,825 gam muối. X là

Xem đáp án

Đáp án C.

Áp dụng sự tăng, giảm khối lượng, ta có

 nX = 18,825 - 13,3536,5 = 0,15 mol

Suy ra MX = 89 (alanin)


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm ba amino axit (chỉ chứa nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mN : mO = 7:16. Để tác dụng vừa đủ với 10,36 gam hỗn hợp X cần đủ 120ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác cho 10,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được m gam rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: nN : nO = 1 : 2  nên nNH2 :nCOOH= 1 : 1.

Suy ra khi tác dụng với 0,15 mol NaOH thì dư ra 0,03mol NaOH.

Áp dụng sự tăng giảm khối lượng, ta có:

mrắn = mmuối + mNaOH dư = (mX + 22.nNaOH pư) + 0,03.40

        = 10,36 + 22.0,12 + 0,03.40 = 14,2 gam.


Câu 5:

Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dd chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt CT của X là H2NRCOOH

26,7(g) X + ?HCl → 37,65(g) Muối.

Bảo toàn khối lượng: mHCl = 10,95(g) nX = nHCl = 0,3 mol.

MX = 26,7 : 0,3 = 89 R = 28 (C2H4)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận