100 câu trắc nghiệm Amin - Amino Axit - Protein nâng cao (P1)

  • 10839 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi CTPT của amin là CnH2n+2+kNk (Amin chứa k nguyên tử N)

  Khi đốt 0,1 mol amin, tạo ra 0,5 mol hỗn hợp khí và hơi

Do đó:

0,1.(n + n + 1 + k/2 + k/2) = 0,5 ó 2n + k = 4   n = 1; k = 2

à Amin là NH2­CH2­NH2

Với 4,6 g amin, Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ (ảnh 1)


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một amin no, mạch hở, bậc một X bằng oxi vừa đủ, sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm khí và hơi, trong đó VCO2 : VH2O  = 1 : 2. Cho 1,8g X tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch được m gam muối khan.Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi công thức amin là CnH2n+2+kNk

Khi đốt, Đốt cháy hoàn toàn một amin no, mạch hở, bậc một X bằng oxi vừa đủ, sau phản ứng (ảnh 1)

Mà Đốt cháy hoàn toàn một amin no, mạch hở, bậc một X bằng oxi vừa đủ, sau phản ứng (ảnh 2)

  2n = n + 1 + k/2 2n ­- k = 2

Vì k ≤ 2   n = 2; k = 2.

Amin là H2NCH2CH2NH2

1,8 g X ứng với namin = 1,860 = 0,03 mol

Muối tạo thành là ClH3NCH2CH2NH3Cl m = 3,99 g


Câu 3:

Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với 0,05 mol H2SO4 loãng, khối lượng muối thu được là

Xem đáp án

Đáp án B

Cho anilin dư phản ứng với H2SO4

2C6H5NH2 + H2SO4 → (C6H5NH3)2SO4

nmuối = 0,05 mol mmuối = 0,05.284 = 14,2g


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 amin no đơn chức mạch hở X và 1 amin không no đơn chức mạch hở Y có 1 nối đôi C=C có cùng số nguyên tử C với X cần 55,44 lít O2(đktc) thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó nCO2 : nH2O =10:13 và 5,6 lít N2 (đktc). Khối lượng của hỗn hợp amin ban đầu là:

Xem đáp án

Đáp án D

Giả sử X, Y + 2,475 mol O2 → x mol CO2 + y mol H2O + 0,25 mol N2

Theo đề bài  xy1013

Bảo toàn nguyên tố oxi → 2x + y = 2.2,475

Tìm được x = 1,5 mol ; y = 1,95 mol

Bảo toàn Khối lượng:

  mX + mY = mC + mH + mN = 1,5.12 + 1,95.2 + 0,25.28 = 28,9 g


Câu 5:

Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi 2 amin là A và B (với MA < MB)

Vì amin đơn chức, tăng giảm khối lượng nHCl = 1,49-0,7636,5 = 0,02 mol

Do đó, nA = nB = 0,01 mol 0,01.MA + 0,01.MB = 0,76 MA + MB = 76

MA < 762 = 38 MA = 31 (CH3NH2) MB = 45 (CH3CH2NH2)

nCH3NH2 = 0,01.31 = 0,31 g


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận