100 câu trắc nghiệm Amin - Amino Axit - Protein nâng cao (P2)

  • 6172 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200ml dung dịch HCl x(M). Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của x là

Xem đáp án

Đáp án D

Bảo toàn khối lượng:

mHCl = 22,2 - 11,25 = 10,95 gam nHCl=10,9536,5=0,3 molCM (HCl)= 0,30,2=1,5M


Câu 2:

Đốt cháy một amin no đơn chức mạch hở X ta thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol nCO2  :  nH2O = 8 : 11. Biết rằng khi cho X tác dụng với dung dịch HCl tạo muối có công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân của X thỏa mãn điều kiện trên là:

Xem đáp án

Đáp án D

Theo bài ra, tỉ lệ  nCO2  : nH2O  = 8 : 11   tỉ lệ C : H = 4 : 11

C4H11N

Theo bài ra thì X là amin bậc 1, do đó có:

+)  CH3-CH2-CH2-CH2-NH2 (butan-1-amin)

+) CH3-CH(CH3)-CH2-NH2 (butan-2-amin)

+) CH3-CH2-CH(CH3)-NH2 (2-metylpropan-1-amin)

+) CH3-C(CH3)2-NH2 ( 2-metyl propan-2-amin)

  4 đồng phân


Câu 3:

Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa C, H và N trong đó N chiếm 16,09% về khối lượng. X tác dụng được với HCl theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức của X là

Xem đáp án

Đáp án D

Theo bài ra, X đơn chức. Để ý 4 đáp án chỉ có 1 nhóm NH2 nên dựa vào phần trăm N MX = 87

X là C5H11NH2


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no, đơn chức đồng đẳng liên tiếp, thu được hỗn hợp sản phẩm và hơi nước với tỉ lệ: VCO2 : VH2O = 8 : 17. Công thức của 2 amin là

Xem đáp án

Đáp án C

Tỉ lệ thể tích cũng như tỉ lệ số mol.

VCO2 :  VH2O = nCO2 : nH2O =  8/17

Số mol hỗn hợp amin: ( nH2O – nCO2)/1,5 = (17 - 8)/1,5 = 6

Số nguyên tử C trung bình là: 8/6 = 1,3333 Vì hỗn hợp đầu gồm 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp CH3NH2 và C2H5NH2


Câu 5:

Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy có VCO2  : VH2O  bằng

Xem đáp án

Đáp án D

Bào toàn khối lượng nHCl = 0,25 mol. vì amin đơn chức nên tổng số mol 2 amin là 0,25 mol Có m = 13,35 và n = 0,25

M trung bình: 53,4

Vì 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp nên đó là C2H5NH2 và C3H7NH2 và số mol tương ứng là 0,1 và 0,15

tỉ lệ thể tích cũng chỉnh là tỉ lệ mol là:

(0,1.2 + 0,15.3) : [(0,1.7 + 0,15 . 9) : 2] = 26/41


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận