100 câu trắc nghiệm Amin - Amino Axit - Protein nâng cao (P5)

  • 6171 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Thuỷ phân đipeptit X có công thức phân tử C7H14N2O3 trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối H2NCH2COONa, H2NC4H8COONa. Công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X là

Xem đáp án

Đáp án A

Thủy phân X có CTPT C7H14N2O3 thu được hai muối H2NCH2COONa, H2NC4H8COONa.

→ X là H2N-CH2-CONH-CH(C3H7)- COOH hoặc CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-CONH-CH2-COOH

Chú ý : Peptit được tạo bởi từ các α-amino axit.


Câu 3:

Cho hợp chất hữu cơ X có công thức:

H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

Khẳng định đúng

Xem đáp án

Đáp án D

Liên kết peptit là liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit.

→ Trong X có 2 liên kết peptit.

Khi thủy phân X thu được 3 loại α-amino axit: CH3-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COOH, C6H5-CH(NH2)-COOH.

Vì các amino axit cấu tạo nên X không hoàn toàn là α-amino axit nên X không là một pentapeptit.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận