Câu hỏi:

08/11/2023 90

Cho các giá trị của x là 0; – 1; 1; 2; –2. Giá trị nào của x là nghiệm của đa thức P(x) = x2 + x – 2?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

P(0) = 02 + 0 – 2 = – 2 ≠ 0 nên x = 0 không phải là nghiệm của P(x).

P(– 1) = (– 1)2 + 1.( – 1) – 2 = – 2 ≠ 0 nên x = – 1 không là nghiệm của P(x).

P(1) = 12 + 1.1 – 2 = 0 nên x = 1 là nghiệm của P(x).

P(2) = 22 + 1.2 – 2 = 4 ≠ 0 nên x = 2 không là nghiệm của P(x).

P(– 2) = (– 2)2 + 1.( – 2) – 2 = 0 nên x = – 2 không là nghiệm của P(x).

Vậy x = 1; x = – 2 là nghiệm của P(x).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các số sau số nào là nghiệm của đa thức P(x) = 3x – 6?

Xem đáp án » 08/11/2023 150

Câu 2:

Nghiệm của đa thức x2 – 2003x – 2004 là

Xem đáp án » 08/11/2023 132

Câu 3:

Cho đa thức f(x) = 2x2 + 12x + 10. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức đã cho?

Xem đáp án » 08/11/2023 108

Câu 4:

Nghiệm của đa thức P(x) = 2y + 6 là

Xem đáp án » 08/11/2023 99

Câu 5:

Số nghiệm của đa thức x3 + 27 là:

Xem đáp án » 08/11/2023 91

Câu 6:

Đa thức có giá trị bằng 0 tại x = −1 là

Xem đáp án » 08/11/2023 74

Bình luận


Bình luận