Câu hỏi:

24/07/2019 3,391

Cây hấp thụ nitơ ở dạng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là?

Xem đáp án » 24/07/2019 119,896

Câu 2:

Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 47,088

Câu 3:

Cho nhận định sau: Nitơ tham gia điều tiết các quá trình …(1)… và trạng thái …(2)… của tế bào. Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của …(3)…

(1), (2) và (3) lần lượt là?

Xem đáp án » 24/07/2019 44,386

Câu 4:

Trong một khu vườn có nhiều loài hóa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận đúng về cây này là?

Xem đáp án » 24/07/2019 41,841

Câu 5:

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa?

Xem đáp án » 24/07/2019 29,653

Câu 6:

Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ?

Xem đáp án » 24/07/2019 23,178

Câu 7:

Trong các nhận định sau :

(1)Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4và NO3-.

(2) NH4+ở trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amit.

(3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.

(4) Trong cây, NO3- được khử thành NH4.

(5) Hình thành amit là con đường khử độc NH4dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 9,601

Bình luận


Bình luận