Câu hỏi:

18/06/2019 45,476

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X      X1t0+CO2

X1+ H2O→ X2

X2+ Y → X+ Y1+ H2O

X2+ 2Y →X + Y2+ 2H2O

Hai muối X, Y tương ứng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Do X nhiệt phân thu được sản phẩm X1 có khả năng phản ứng với nước nên X là BaCO3 hoặc CaCO3 → X2 là kiềm

Do X2+ Y tạo ra X nên Y là muối CO32-- hoặc HCO3-

Do X2 tác dụng với Y theo 2 tỉ lệ khác nhau nên Y phải là muối HCO3-

Vậy X là CaCO3, Y là NaHCO3

PTHH:

CaCO3 → CaO+ CO2

CaO+ H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2+ NaHCO3→ CaCO3+ NaOH+ H2O

Ca(OH)2+ 2 NaHCO3 → CaCO3 + Na2CO3+ 2H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3  và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là:

Xem đáp án » 18/06/2019 155,872

Câu 2:

Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án » 18/06/2019 73,671

Câu 3:

Thổi V lít (đktc) CO2 vào 100ml dd Ca(OH)2 1M, thu được 6g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa lấy dd đun nóng lại có kết tủa nữa. Giá trị V là:

Xem đáp án » 18/06/2019 65,183

Câu 4:

V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là?

Xem đáp án » 18/06/2019 62,531

Câu 5:

Cho 224 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Khối lượng của muối tạo thành là:

Xem đáp án » 18/06/2019 53,852

Câu 6:

Cho 7,0 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khí ở đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9,2 gam muối khan. Giá trị của V là:

Xem đáp án » 18/06/2019 37,142

Bình luận


Bình luận